Ghi Danh (Registration)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

.

◊ Ghi danh vào chương trình Việt ngữ của TTVN Tiếng Mẹ

.…Registration for Vietnamese classes at Tieng Me VLC

 

TTVN Tiếng Mẹ thu nhận phiếu ghi danh của cả học sinh mới và cũ vào mỗi khóa học của chương trình Việt ngữ.  Quý vị muốn ghi danh cho con em vào các lớp Việt ngữ của TTVN Tiếng Mẹ, xin vui lòng điền và nộp phiếu ghi danh trước mỗi khóa học.

We accept registration forms of both new and current students for every semester.  Please fill out and turn in your registration form(s) before each semester to register for classes in our Vietnamese program.


Mẫu phiếu ghi danh có sẵn tại trung tâm trong giờ sinh hoạt:

Registration forms are available at our center during operating hours:

Trung Tâm Sinh Hoạt Người Việt (Vietnamese Center)
2051 West Warner Road, Suite 22, Chandler, AZ 85224

(xem bản đồ bên dưới) (see the map below)

Giờ sinh hoạt (Operating hours): 9:00AM – 12:00PM
vào mỗi Chúa Nhật của khóa học (trừ những ngày nghỉ theo thông báo)

every Sunday of the semester (except to-be-announced holidays)

hoặc quý vị có thể bấm vào đề mục dưới đây để tự in mẫu Phiếu Ghi Danh:

or you can click on the heading below to print your own:

Mẫu Phiếu Ghi Danh / Registration Form

.

Chúng tôi nhận phiếu ghi danh có chữ ký tại:

We accept signed registration form(s) at:

— trung tâm, hoặc (Vietnamese Center, or)
— địa chỉ điện thư (via email at) TiengMe@TiengMe.org

 

 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦


.

Bản Đồ – Trung Tâm Việt Ngữ Tiếng Mẹ

Bấm vào bản đồ để xem hình phóng lớn

(click on map to enlarge)

.

.

.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

120x600 ad code [Inner pages]

Recently Commented

  • XH: Rất may, việc gìn giữ nét đẹp của tiếng Việt vẫn nằm ở mối quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, nếu chúng ta cho...
  • hannhuswru: Tôi có tranh luận với một cậu em về vấn đề này. Tìm được trang web tôi thấy có vài điều cần trao đổi với...
  • XH: Xin chào Kim Tin, Trước hết, xin cảm ơn Kim Tin đã cho nhận xét và đóng góp ý kiến. Về đề nghị sử dụng từ...
  • Kim Tin: Xin chào, tôi thường cũng thường xuyên sử dụng “liên hệ” trong thông báo Ví dụ thông báo trong...
  • vothanhha: Hihi. các bạn cố gắng lên nha. Tiếng Việt mình ngĩ không khó đâu. Nếu cần liên hệ với mình nha: yahoo:...